logo orginal
rcoo logo

Техничка школа "Нови Београд"
Омладинских бригада 25
11070 Нови Београд
телефон: 011/2164-231

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ II

Припремио наставник:

Драган Димитров

САДРЖАЈ

1.    ЕЛЕМЕНТИ ОБРТНОГ КРЕТАЊА.. 3

1.1.Општи поглед, подела, дефиниције, својства и примена појединих елемената обртног кретања. Конструктивни облици и оптерећења.3

1.2.                                                                                          Осовинеивратила: напрезања, напониидеформације. 4

1.3.                                                                                                                             Завршни прорачун осовине и вратила. 7

2.    Котрљајни и клизни лежаји.. 8

2.1.                  Основни типови и карактеристике котљјаних лежаја(Статичка и динамичака носивост)8

2.2.                                                                                                                                   Означавање и учвршћивање лежаја. 9

2.3.                                                                                                          Учвршћавање лежаја на рукавцима и у кућици. 11

2.4.                                                                                                                                                                              Уградња лежаја. 12

2.5.                                                                                                                        Основне карактеристике клизних лежаја. 15

2.6.                                                                                                      Хидростатичко и хидродинамичко подмазивање. 16

2.7.                                                                                                                Носивост.Мазива и направе за подмазивање. 17

2.8.                                                                                                   Лежишни материјали.Конструктивни материјали. 21

3.    Спојнице.. 24

3.1.                                                                                         Задатак,подела,врсте и конструктивне карактеристике. 24

4.    Зупчасти преносници.. 28

4.1.                                                                      Својства, подела и облици зупчастих парова.Основни појмови.28

4.2.                                                                                                                                                                         Основни појмови.30

4.3.                                                                                                                                                  Основни кинематски односи. 32

4.4.                                                 Цилиндрични еволвентни зупчани парови са правим и са косим зупцима. 33

4.5.                                                                                                Додирница,интерференција и гранични број зубаца. 35

4.6.                                                                                                Спољашњи цилиндрични парови са косим зупцима. 37

4.7.                                                                                                                                                          Конусни зупчани парови. 38

4.8.                                                                                                                                                                                Пужни парови.39

4.9.                                                                                                                                                      Чврстоћа зупчаних парова. 39

4.10.      Динамика зупчастих парова, расподела оптерећења. 41

4.11.      Чврстоћа цилиндричних зупчастих парова. 43

4.12.      Чврстоћа подножја зубаца зупчаника. 44

4.13.      Издржљивост подножја зубаца. 46

5.    Ланчани парови.. 49

5.1.                                                                                                                                                  Врста,својства и означавање. 49

6.    Каишни и ремени преносници.. 51

6.1.                                                                                                      Својства,подела,врсте и начин преношења снаге. 51

6.2.                                                                          Материјал,димензије и начин састављања пљоснатог ремена. 52

7.    Пренос ужетом... 54

7.1.                                                                                         Врста и својства челичних ужади.Материјал и израда.54

8.    Цевни водови и судови под притиском... 56

8.1.                                                                                                                   Општи појмови и врсте. Цевни прикључци. 56

8.2.                                                                                                                                                                   Спајање и заптивање. 57

8.3.                                                                                                                                                                   Компензационе цеви. 58

8.4.                                                                                                                                       Површинска заштита и изолација. 58

9.    ИСПИТНА ПИТАЊА.. 59

  1. ЕЛЕМЕНТИ ОБРТНОГ КРЕТАЊА
  2. 1.Општи поглед, подела, дефиниције, својства и примена појединих елемената обртног кретања. Конструктивни облици и оптерећења.

Уводни део:

                                    ВРСТЕ И ПОДЕЛА:

                                                                        1. Осовине,

                                                                        2. Вратила                  

Средишњи део:

1. Осовине су машински елементи који служе као носачи:

                        непокретних,

                        обртних или

                        осцилаторних машинских елемената.

Попречни пресеци осовина изложени су савијању и смицању (а од аксијалних сила уколико постоје као код вагонске осовине-притиску или затезању).

Савијање је доминантно код осовина и оно је меродавно за димензионисање попречних пресека осовине. Напони у попречним пресецима осовина који потичу од момента савијања су једносмерно промењљиви код непокретних осовина и наизменично променљиви код обртних осовина.

                  

2. Вратила су машински елементи обртног кретања и служе као носачи елемената за пренос обртног момента као што су:

                        спојнице,

                        ременице,

                        каишници,

                        ланчаници и

                        разноврсни зупчаници.

У зависности од положаја и врсте појединих елемената на вратилу,његови попречни пресеци могу бити изложени само увијању,само савијању или савијању и увијању.ПРИМЕР: Вратило преносника снаге приказано на слици 1.г. изложено је само увијању од ослонца Ддо спојнице С(при томе су заменарена оптерећења вратила која потичу од тежине спојнице и вратила као величине другог реда у односу на момент увијања). Од зупчаника до ослонцаДпопречни пресеци вратила изложени су увијању и савијању,а између зупчаника и ослонца С само савијању. Напони савијања у попречним пресецима вратила увек су наизменично променљиви, а напон увијања по правију једносмерно променљив.

Места на осовинама и вратилима на којима су она у додиру са лежиштем наазивају се рукавци (Р). На подглавцима (Р) се осовине и вратила спајају у чврсту везу са другим елементима.Рукавци и поглавци предатављају критична места на осовинама и вратилима те се на овим местима након претходног прорачуна врши провера степена сигурности.

Питања:

1. Шта суосовине-примена иоптерећења којима суизложени.

2. Шта сувратила-примена иоптерећења којима суизложени.

 
  1. 2.Осовинеивратила: напрезања,напониидеформације

Уводнидео:

ОСОВИНЕ: изложенесурадијалнимилирадијалнимиаксијалнимсилама којеупопречнимпресецима изазивајунапонесавијања иувијања.

Главнидео: Напонисавијања потичуодмомента савијања:

,

гдеје:

            отпорнимоменткружногпопречногпресека.

Напонсмисања потичеодтрансверзалнихсила ,

.

Напонсмицањаја сезанемарикаомала величина.Слика 2а,б,в.

Из услова равнотеже сила следи:

и па је ,

Највећи момент савијања испод силе износи:

,

а у било ком пресеку: .

Димензионисање попречних пресека осовина врши се помоћу основне једначине савијања: ,

па је пречник осовине:

,

где је: -момент савијања у посматраном пресеку,

            - отпорни момент пуно кружног пресека,

            - дозвољени напон савијања,

            у- меродавна карактеристика материјала осовине,

При једносмерно променљивом оптерећењу (кад осовина нема обртно кретање), =-савојна издржљивост при једносмерној промени напона. Кад осовина ротира напони у попречним пресецима осовине су наизменићно променљиви па је меродавна савојна издржљивост .

Степен сигурности за једносмерну промену напона усваја се Ѕ=2,5.....4,а наизменичну промену напона Ѕ=3,5...5. Рачунски пречник повећава се на рукавцима за клизна лежишта 10%, а на подглавцима за 10 до 20%због слабљења пресека због клина.У завршном прорачуну за пресеке где су радни напони и концетрација напона велики степен сигурности мора бити

Питања:

1.Којим силама су изложене осовине.

2.Димензионисање пречника осовине.

3.Степени сигурности код осовине.

            Домаћи: Урадити пример1из књиге.

Увод: ВРАТИЛА могу бити изложена само увијању (слика 3 карданско вратило) или увијању и савијању као вратило преносника приказано на слици 1г.

Главни део: Димензионисање попречног пресека вратила (изложеног само увијању) из услова чврстоће помоћу основне једначине увијања:

,

где је:

            - момент увијања,

            - снага која се преноси вратилом,

            - угаона брзина вратила,

            - број обртаја вратила,

            - дозвољени напон увијања.

За једносмерну промену напона увијања, меродавна карактерситика материјала је једносмерна издржљивост , а за наизменичну промену напона увијања меродавна је издржљивост .

За вратила кружног попречно пресека поларни орпорни момент пресека , па из једначине увијања одређује се рачунски пречник вратила:

.

За вратила прстенастог попречног пресека чији је однос унутрашњег и спољашњег пречника(слика 3) отпорни момент пресека ,па је идеални спољашњи пречник вратила:

.

Попречни пресеци вратила изложени увијању и савијању димензионишу се помоћу упоредног момента:

,

где је:

            М-момент савијања,

            Т-момент увијања,

            -коефицијент свођења увијања на савијање.

Меродавна карактеристика материјала:

-савојна издржљивост материјала вратила при наизменичној промени напона, -увојна издржљивост при једносмерној промени напона.

Наизменична промена напона .

Пречници вратила изложени увијању и савијању помоћу основне једначине савијања:

, па је:,

Дозвољени напон савијања ,где је С степен сигурности.

Овако израчунате пречнике треба повећати за претпостављено слабљење пресека вратила на поглавцима и усвојити први већи стандардни пречник из жељеног реда стандардних бројева.

Питања?

1.Оптерећења којима је изложено вратило.

2.Димензионисање вратила из услова чврстоће ако је изложено само увијању.

3.Димензионисање вратила изложеног савијању и увијању.

  1. 3.Завршни прорачун осовине и вратила

Увод:

- проверу чврстоће односно степена сигурности критичних пресека осовине и вратила,

- затим проверу крутости која се своди на израчунавање највећег угиба и углова нагиба у ослонцима као и

- угла увијања код вратила.

Осим тога проверава се и:

<p<


rts planeta 60

ministarstvo rasporednastave gov rs

BLOG2

Ко је на мрежи: 294 гостију и нема пријављених чланова

Актуелна дешавања

ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ ПРОТИВ COVID-19

vakcinacija

КЛИКОМ НА СЛИКУ ИДЕТЕ ПРАВО НА САЈТ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ! 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. јануара 2021. године.

Настава је пре подне са почетком у 8,30 према следећем распореду звоњења

Редни број часа ПРЕ ПОДНЕ Редни број часа ПОСЛЕ ПОДНЕ
0 7.55  -  8.25 0 13.25 – 13.55
1   8.30 –  9.00 1 14.00 – 14.30
2   9.05 –   9.35 2 14.35 – 15.05
3   9.40 – 10.10 3 15.10 – 15.40
ВЕЛИКИ ОДМОР
4 10.30 – 11.00 4 16.00 – 16.30
5 11.05 – 11.35 5 16.35 – 17.05
6 11.40 – 12.10 6 17.10 – 17.40
7 12.15 – 12.45 7 17.45 – 18.15

Будите нам здрави и срећни у Новој години!ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ - ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ


РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ И ЗАВРШНИХ ИСПИТА ЈУНИ 2021. ГОДИНЕ......РАСПОРЕД


Пријава испита  за августовски  испитни рок  од 28. 06.2021. до 30.6.2021.

Полагање 23.8. до 27.8.2021.год.


 

Пријава завршних, матурских испита  за јунски испитни рок  18. 06.2021. од 12,00 до 15,00 h

Полагање завршних, матурских испита  за јунски испитни рок 25.06. 2021. по накнадно утврђеној сатници


 

КОНСУЛТАЦИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ - ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК 2021.ГОД.......консултације јуни 2021-1

ПРИЈАВА ИСПИТА  - ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК......пријава испита јуни 2021

РАСПОРЕД ИПИТА ЈУН II 2021.............распоред


Информација о организовању и остваривање наставе у школској 2020/2021

Информација о организовању и остваривање наставе у школској 2020/2021

Родитељи имају право и обавезу да се изјасне да ли ће у постојећим епидемиолошким условима дозволити да њихово дете/деца похађају наставу по комбинованом моделу или ће се определити за учење на даљину.

Одељењске старешине ће ступити у контакт са родитељима у вези са изјашњавањем.

Према стручном упутству Министарства просвете које је усвојила Влада Републике Србије школа се припрема за наставу по комбинованом моделу што подрадразумева следеће:

-         Ученици једне недеље долазе у школу на непосредну наставу,а следеће недеље реализују часове путем наставе на даљину

-         Ученици једне групе када су у школи имају све часове по распореду. Уколико је у одељењу више од 16 ученика,одељење се дели на две групе

-         Ученици када прате наставу на даљину дужни су да прате Google учионицу према распореду часова

-         Оцењивање ученика у овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи уважавајући све принципе оцењивања

-         Часови трају по 30 минута

 

Упутство о мерама заштите здравља ученика

 

Ученици не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и /или симптоме респираторне инфекције.

Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу.

 

Oдржавање физичке дистанце

Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 м.

Обавезно ношење маски

Ученик маску треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.

Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.

Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.

Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску,али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка,епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

 

Прање руку

Руке се перу водом и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане.